Cân điện tử EX 623** Ohaus

Cân điện tử EX 623** Ohaus