Cân điện tử RC21P3 Ohaus

Cân điện tử RC21P3 Ohaus