Cân treo điện tử OCS 300kg, 500kg

Cân treo điện tử OCS 300kg, 500kg