Cân đếm điện tử FC-500Si AND

Cân đếm điện tử FC-500Si AND