Cân đếm điện tử FC-500i AND

Cân đếm điện tử FC-500i AND