Cân bàn điện tử DB-1H CAS

Cân bàn điện tử DB-1H CAS